Granule L1B_20040228110830

Acquisition time: February 28, 2004, 11:30 Z      Cloud Cover: %      Day/Night: Night

Display Band(s)

Band: HIGH_SWIR

Download View As:

Volcanos in scene:
Olkoviy Volc Group
Khodutka
Piratkovsky
Otdelniy
Golaya
Asacha
Visokiy
Mutnovsky
Gorely
Tolmachev Dol
Vilyuchik